Keuringen

KEURINGEN

Wij bieden keuringen aan voor verschillende branches. Bekijk hieronder de keuringen die wij standaard aanbieden:

PAGO BOUWKEURINGEN

BODEMSANERINGSKEURINGEN

TAXIKEURINGEN

RIJBEWIJSKEURINGEN

ASBESTKEURINGEN

AANSTELLINGSKEURINGEN

 

PAGO bouwkeuringen

U weet hoe het staat met de gezondheid van uw werknemer en kunt gericht actie ondernemen.

Het aanbieden van een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan uw werknemers is een wettelijke verplichting. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk. Bij een PAGO test de bedrijfsarts de ogen, het gehoor, de longfunctie en het bloed van de werknemer. Werken in de bouw is lichamelijk zwaar. Daarom onderzoekt de bedrijfsarts de rug en ledematen in het bijzonder. Zo kan de bedrijfsarts eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld in een Risico-Inventarisatie en ‑Evaluatie (RI&E).

Inhoud PAGO

Biometrisch onderzoek

Lengte en gewicht worden bepaald, de bloeddruk wordt gemeten en er wordt een onderzoek gedaan naar longfunctie, gehoor en gezichtsvermogen. Het bloed wordt onderzocht en bij werknemers ouder dan 40 jaar, wordt er ook een hartfilmpje gemaakt.

Vragenlijst

Een uitnodiging voor een onderzoek gaat samen met een vragenlijst die thuis kan worden ingevuld. De bedrijfsarts neemt deze vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek door met de kandidaat.

Lichamelijk onderzoek

De bedrijfsarts doet een lichamelijk onderzoek waarbij hij extra aandacht besteedt aan de specifieke gezondheidsrisico’s die een beroep met zich meebrengt. Daarnaast is leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken) een punt van aandacht. De bedrijfsarts kan ook vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Advies

De bedrijfsarts geeft een persoonlijk advies. De werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Als de bedrijfsarts gezondheidsproblemen constateert, kan hij de kandidaat uitnodigen voor een vervolgonderzoek of doorverwijzen naar huisarts of specialist.

Bodemsaneringskeuringen

Bodemsaneringskeuring klasse A

Dit betreft alle medewerkers die in mogelijk verontreinigde grond, bodem of water werkzaam zijn en betreft keuringen van 1T t/m 3T.

Bodemsaneringskeuring klasse B

De keuringseisen voor klasse A zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse B. Deze medewerkers moeten in staat zijn om buitenlucht afhankelijke adembescherming te dragen. De ademhaling kan zwaarder worden, waardoor medewerkers met COPD of CARA in de problemen kunnen komen. Bij medewerkers met een forse baard kan het masker onvoldoende beschermen omdat de afsluiting niet goed is.

Bodemsaneringskeuring klasse C

De keuringseisen voor klasse A en B zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse C. Hierbij moeten de medewerkers in staat zijn om buitenlucht onafhankelijke adembescherming te kunnen dragen. De fysieke conditie moet uitstekend zijn en de medewerkers moeten in staat zijn om te werken onder hitte belasting.

Waarom is de bodemsaneringskeuring noodzakelijk?

Werken in verontreinigde grond kan risico’s met zich mee brengen. Daarom heeft iedere werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond recht op een gericht periodiek onderzoek. Naast de rechten van de werknemer spelen echter ook andere redenen voor deze keuring mee. In verband met aansprakelijkheidsvraagstukken en certificeringseisen zal de opdrachtgever of werkgever eisen dat u hiervoor bent gekeurd.

Waarop is de keuring gericht?

Het onderzoek zal gericht zijn op klachten over uw gezondheid in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. In het onderzoek zal aandacht worden besteed aan uw algemene lichamelijke conditie, huid, longen en klachten die mogelijk verband kunnen houden met bodemsaneringswerkzaamheden. Bij lichamelijk onderzoek wordt gelet op de huid, de longen en klieren die kunnen zijn opgezet. Door middel van bloed- en urine-onderzoek wordt nagegaan of u afwijkingen heeft aan uw lever of nieren of mogelijk ontstekingen heeft. Dat is van het grootste belang om te weten zodat u zonder gevaar voor uw gezondheid dit werk kunt uitvoeren. Als u werkt in overdrukpakken, wordt een inspanningsonderzoek gedaan om na te gaan of uw lichamelijke conditie voldoende is voor dit soort werk.

Wat is de inhoud van de bodemsaneringskeuring?

 • Bespreking van de vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest
 • Test voor kleurenblindheid
 • Audiogram
 • Geurtesten
 • Longfunctietest
 • Laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek
 • Laboratoriumonderzoek: urine onderzoek (bij ons plassen, niet meenemen)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Aanvullend onderzoek voor Bodemsaneringskeuring B:
 • ECG (in rust)
 • Aanvullend onderzoek voor Bodemsaneringskeuring C:
 • Inspanningstest
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker
 • Uitslagkaartje mee aan de medewerker
 • Indien van toepassing, aftekenen PSL
 • Uitslagbrief aan werkgever

Taxikeuringen

Voor het besturen van een taxi heeft u een “chauffeurskaart taxi” nodig. Een van de stappen om een dergelijke kaart te krijgen is een medische keuring door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts. Wij helpen u hier graag bij. Deze keuringen lopen niet via het CBR maar via het KIWA. Als u naar de keuring komt neemt u dit formulier mee ter ondertekening.

Inhoud van de keuring

De keuring voor de chauffeurspas taxi is in grote lijnen hetzelfde als een rijbewijskeuring. Echter, er wordt extra aandacht besteed aan het gehoor en zichtvermogen.

Een nieuwe chauffeurspas wordt verstrekt zodra aan de volgende eisen is voldaan:

 • Een ingevuld en persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto;
 • Een originele Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan vier maanden);
 • Een originele Geneeskundige verklaring (niet ouder dan vier maanden);
 • Een kopie van het geldige rijbewijs;
 • De leges; het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd).
Rijbewijskeuringen

Bent u gezond genoeg om een rijbewijs te halen of uw rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheids-verklaring.
Deze vult u zelf in. Op deze manier weet u zeker dat u veilig de weg op gaat.
In veel gevallen is het voldoende om bij de aanvraag of verlenging van uw rijbewijs de verklaring op te sturen naar het CBR. Er is in een aantal gevallen ook een medische keuring vereist voordat het CBR een Verklaring van geschiktheid afgeeft:

 • U bent op het moment dat uw rijbewijs verloopt, 75 jaar of ouder;

 • U heeft op de verklaring een vraag met ‘ja’ beantwoord;

 • Er heeft een verandering plaatsgevonden in uw gezondheidssituatie.

75 jaar of ouder?

En wilt u uw rijbewijs verlengen? Dat kan na een medische keuring. Vul eerst een gezondheidsverklaring in. Daarna gaat u voor onderzoek naar een arts en soms naar meerdere artsen. Met de informatie van de arts(en) beoordeelt het CBR of u veilig kunt blijven rijden. Het is aan te raden om 6 maanden voor het verlopen van het rijbewijs met de procedure te starten.

Medisch situatie

Als u een rijbewijs heeft met een beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie en u wilt uw rijbewijs verlengen, beoordeelt het CBR meestal opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Dit doen ze via de Gezondheidsverklaring.
Het opnieuw invullen van een Gezondheidsverklaring is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld als u een aandoening heeft die niet verandert. Het CBR laat het u weten als u bij het verlengen van uw rijbewijs niet opnieuw gekeurd hoeft te worden.

Gezondheidsverklaring: twijfel aan rijgeschiktheid

U heeft een geldig rijbewijs en twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden, bijvoorbeeld omdat uw medische situatie is veranderd. In dat geval is het belangrijk om te laten beoordelen of u inderdaad nog gezond genoeg bent om veilig te kunnen rijden en aan het verkeer deel te nemen.
Om dit te kunnen beoordelen dient u een Gezondheidsverklaring in. Weet u niet zeker of u een Gezondheidsverklaring moet indienen? Bespreek dit dan eerst met uw arts.

Groot Rijbewijs

Wilt u uw C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E rijbewijs halen óf verlengen? Dan is het noodzakelijk dat u elke vijf jaar kunt aantonen dat u gezond genoeg bent om te rijden. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring.

Voor het bijschrijven van code 95 op een geldig rijbewijs hoeft u géén Gezondheidsverklaring in te vullen, als u het rijbewijs ook direct wilt verlengen, dan heeft u wel een Gezondheidsverklaring nodig.
Wij verzorgen ook de keuringen voor Groot Rijbewijs.

Bij de keuringen wordt uw medische voorgeschiedenis besproken, uw bloeddruk gemeten, een oogonderzoek, urineonderzoek en indien nodig een lichamelijk onderzoek gedaan.

Digitaal is sneller

De gezondheidsverklaring voor het rijbewijs kunt u via Digid invullen op de website van het CBR.

Indien u geen Digid heeft kunt u deze ook bij CBR locaties en de meesten gemeente kopen, echter de kosten zijn meestal hoger, en het kan langer duren voor uw formulier wordt verwerkt.

Na ontvangst van uw gezondheidsverklaring stelt het CBR aan de hand van uw antwoorden vast welke vragen er in uw situatie door de arts moeten worden ingevuld, en versturen zij deze vragen inclusief een ZD-code naar u toe.

Met de ZD-code kunnen wij tijdens de keuring de antwoorden rechtstreeks via de computer aan het CBR versturen waardoor de verdere afhandeling sneller gaat.

Wij adviseren u dan ook het formulier op de website van het CBR via digid in te vullen. Hou er rekening mee dat er tussen het moment van het insturen van de gezondheidsverklaring en het ontvangen van de vragenlijsten soms lange tijd kan zitten. Maak dan ook pas een afspraak als u vanuit het CBR de benodigde vragenlijst(en) heeft ontvangen.

Asbestkeuringen

Wanneer uw werknemers in aanraking kunnen komen met asbest zijn ze wettelijk verplicht tot een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook wel een asbestkeuring genoemd. Blootstelling aan asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. De keuring signaleert mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen. Ook krijgen uw medewerkers informatie en advies ter preventie van mogelijke risico’s.

Volgens de Arbowet wordt het werken met giftige stoffen ingedeeld in 3 risicoklassen, op grond van de aard en mate van verontreiniging. Wanneer uw werknemers worden blootgesteld boven de grenswaarden (risicoklasse 2 en 3) zijn zij verplicht tot een asbestkeuring. Deze medische keuring wordt verricht bij indiensttreding en vervolgens elke 3 jaar.

De arts voert een lichamelijk onderzoek uit waarbij onder andere de bloeddruk wordt gemeten, bloed en urine wordt onderzocht en de longen, oren en ogen worden gecontroleerd. Na de keuring ontvangen uw werknemers bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring.

 

 

 

 

 

 

 

 

020–246 04 00

 

 

bloedafname